Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Inschrijven nieuwsbrief  
Kort nieuws

Jaarverslag activiteiten SVVBA 2023


Verslag activiteiten 2023 SVVBA

Datum:              22 december 2023

 

1          Inleiding
Medio 2021 is op initiatief van een aantal burgers van de gemeente Molenlanden de Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas (afgekort SVVBA) opgericht. De stichting is opgericht om de veiligheid van de pleziervaart in de binnenwateren rond de Alblas te bevorderen.

 

De Alblasserwaard is waterrijk met een omvangrijke waterrecreatie. Echter:

 • De kennis van regels en veiligheid van recreanten, blijven achter bij die van het wegverkeer.
 • Belangen van bewoners en recreanten kunnen verschillen en botsen in termen van overlast, natuurbehoud, duurzaamheid en dergelijke;
 • Partijen als gemeente, waterschap, (water-)politie, verhuurbedrijven, hengel- en watersportverenigingen, natuurverenigingen, inwoners en recreanten hebben allen hun eigen deelbelangen en –interesses, maar er ontbreekt een platform voor kennisuitwisseling en -ontwikkeling.
 • Overheidsinstanties en omwonenden geven aan dat de ontwikkelingen op De Alblas vergelijkbaar zijn met die op de Giessen of De Linge, maar er is weinig regionale uitwisseling van problemen en mogelijke oplossingen.

 

De activiteiten van de stichting hebben geleid tot een brede en positieve respons van sympathisanten, veel media-aandacht, en verschillende overleggen met verhuurbedrijven en overheidsinstanties. Het was opvallend dat vele burgers blij waren dat ze hun observaties en klachten konden delen.

 

Gemeenten en waterschap geven aan dat een samenhangend beleid voor de buitenruimte gebaseerd is op drie speerpunten:

 1. Kennis van en voorlichting over regelgeving (‘hoe hoort het, welke regels zijn er’)
 2. Gedragsbeïnvloeding (‘gedraag je volgens de regels’)
 3. Handhaving (‘wie niet horen wilt, moet voelen’)

 

Op basis van aanvragen en projectplannen heeft de stichting financiële ondersteuning gehad via de Klankbordgroep Oud-Alblas, de gemeente Alblasserdam en stichting Elshout. Op basis daarvan heeft de stichting diverse activiteiten ontplooid en een website ontwikkeld, zie www.svvba.nl . De website heeft de onderdelen Home, Onze missie, Vaarregels en -gedrag, Sympathisanten, Melding doen, Nieuws, Downloads, Contact, Links. Via deze website worden de bovengestelde speerpunten nagestreefd.

 

Daarnaast zijn in 2021 en 2022 verschillende acties uitgevoerd, per speerpunt weergegeven:

 1. Kennis en voorlichting: Vaarregels onder de aandacht brengen via de website, huis-aan-huis bladen in Bleskensgraaf, Oud-Alblas en Alblasserdam en het plaatsen van borden bij te-water-laat-plaatsen. Tevens hebben we bewerkstelligd dat het waterschap meer snelheidsborden heeft geplaatst.
 2. Gedragsbeïnvloeding: Vaargedrag-bevorderende slogans op spandoeken langs het water plaatsen, regelmatige persberichten en publicaties in de lokale media
 3. Handhaving: laagdrempeliger maken van het doen van meldingen over vaargedrag (foto’s en filmpjes) via de website van de stichting naar het waterschap, jaarlijkse rapporten aan het waterschap en de gemeenten en hen oproepen tot een actievere en frequentere handhaving en in betere afstemming tussen waterschap en gemeenten.  Zo heeft het waterschap een nieuw (concept) handhavingsplan besproken met de stichting en gemeenten.

 

De stichting doet jaarlijks verslag van haar activiteiten en bevindingen, bundelt deze in een rapport over de veiligheidsknelpunten en bespreekt dit met het waterschap Rivierenland en gemeenten Alblasserdam en Molenlanden.  Deze gaven aan dat het lastig is om op losse incidenten te reageren, maar dat samenvattingen en rapportages helpen voor een gericht beleid. 

 

In dit verslag worden de bevindingen van 2023 weergegeven

 

2          Activiteiten en bevindingen 2023

2.1       Kennis en voorlichting

In 2023 is huis-aan-huis wederom een folder met de vaarregels verspreid in Alblasserdam (Klein-Alblas en in de huizen aan de waterkant in Polderstraat, Kerkstraat, Kortland, Vinckenpolderweg) en aan een groot deel van de waterkant van Oud Alblas (Westeinde en Dorpsstraat).

 

De SVVBA heeft de vaarregels in een geplastificeerd bord bij de Rivierenlanden te-waterlaat-plaats bij de Peilmolenbrug in Oud- Alblas op 25 augustus 2023 herplaatst. Helaas is ook deze paal weer binnen een week uit de grond getrokken en in het water gegooid.

 

Via de website kwam ook een vraag binnen over toegestane motoren voor het varen op de Alblas. Deze vraag is beantwoord.

 

Bij de botenverhuurbedrijven in de regio hebben we de verhuurdocumentatie omtrent vaarregels en vaarbereik bekeken en de toepassing van begrenzers vastgesteld.

 

Eind 2023 telt SVVBA 61 sympathisanten.

 

In 2023 werd door een buurtvereniging en een vaarrecreatie-ondernemer aan het naburige water van De Giessen contact opgenomen met de stichting SVVBA. De problematiek op de Giessen is vergelijkbaar en er bestaat belangstelling om te leren van onze ervaringen en samen te werken.  Het bestuur van SVVBA staat daar positief tegenover. Het is een logische verbreding van de activiteiten binnen de gemeente Molenlanden. Dit kan ook nieuwe impulsen geven aan de huidige activiteiten. De organisatie en werkwijze van onze stichting is besproken. Wellicht wordt in 2024 opnieuw contact opgenomen. Voorlopig wordt het initiatief hiervoor aan de buurtvereniging overgelaten.

 

2.2       Gedragsbeïnvloeding

Door bestuursleden en sympathisanten zijn in het vaarseizoen 2023 wederom diverse spandoeken langs de waterkant geplaatst. Het lijkt erop dat van de spandoeken een positieve werking uitgaat.
 

Met het Waterschap is aan het begin van het vaarsseizoen een overleg over het concept-handhavingsplan met de gemeenten georganiseerd. Daarbij is contact gelegd met de gemeentelijke handhavers en gesproken over aanlegplaatsen en dergelijke.

 

Mede naar aanleiding van vragen van SVVBA heeft Waterschap Rivierenland publicaties in de media gedaan om onder de aandacht te brengen dat tijdens de verlichtingsweek (1e week van september) er in Kinderdijk ontheffing geldt van het nachtvaartverbod mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan (binnen een uur na afloop van het evenement terugvaren en voldoen aan andere regelgeving waaronder het voeren van de wettelijk voorgeschreven verlichting).

 

SVVBA heeft bij de Provincie Zuid-Holland een schriftelijk verzoek ingediend om de vaarsnelheid in het Natura 2000 gebied (Vanaf Kinderdijk het hele Nieuwe Waterschap en het Overwaardkanaal van Kinderdijk tot aan de Zijdebrug) te verlagen van 9 km/uur tot 6 km/uur.

 

2.3       Handhaving

Handhaving door Waterschap
Voor zover aan SVVBA gemeld, heeft het Waterschap in 2023 tenminste 3 x gepatrouilleerd op de binnenwateren tot rond 20.00 uur. Er is voor zover bekend éénmaal een boete voor te hard varen uitgeschreven.  

 

Klachten omtrent vaargedrag kunnen worden gedaan bij het Waterschap via telefoonnummer 0344 649090, of de (ook buiten kantooruren bereikbare) meldkamer 0653 93 82 74. Daarnaast verzamelt SVVBA zelf ook klachten omtrent onverantwoord varen via de website.

 

Meldprocedure vaarklachten

De

 

Concrete bevindingen 2023

Er is in 2023 tussen 27 februari en 15 september 2022 30 x gebruik gemaakt van de meld mogelijkheid via mail en whatsapp van onverantwoord varen op de binnenwateren De Alblas en Nieuwe Waterschap. Er zijn 30 meldingen, soms vergezeld van foto’s en films, doorgestuurd naar het meldpunt van de WSRL.

 

In totaal deden slechts 5 verschillende personen meldingen (vorig jaar 10). Hierdoor zijn er weinig of geen “dubbelingen” maar zou de frequentie met meer melders uiteraard veel groter zijn.

 

De meldingen verzameld door Ad van der Rhee zijn ingebracht in een Excel sheet. (Zie bijlage).

 

Het totaal aantal meldingen bedroeg 51, dit is aanzienlijk minder dan de 228 in 2022 en weer minder dan de 434 in 2021. Uiteraard wordt er vrijwel alleen gevaren bij mooi weer, zodat het zomerweer invloed heeft op het vaarseizoen. Ook worden slechts excessen ervaren als overlast en van die excessen kan slechts een klein deel worden vastgelegd op foto of video. Hieruit volgt dat het aantal werkelijke incidenten in bovenstaande periode vele malen groter zal zijn dan de het geregistreerde aantal meldingen.

 

Conclusies

 • Het is natuurlijk verheugend dat het aantal meldingen sinds de start van de SVVBA met meer dan 80% is afgenomen. Ook de mondeling gegeven meningen en reacties van veel aan het water wonende sympathisanten en bewoners bevestigen dat er veel verantwoorder wordt gevaren dan enkele jaren geleden.

 

 • Het zwaartepunt van onverantwoord varen blijft de omgeving van Klein-Alblas, Kortlandse brug en het Nieuwe Waterschap, waar ook veel met snel varende vaartuigen met een bezette surfplank erachter met daarop een jeugdig persoon wordt gezien. Ook is een enkele maal waterskiën geconstateerd.
 • Qua perioden is in het voorjaar de paasvakantie te noemen en uiteraard ook de periode van de schoolvakantie. Ook wordt er bij mooi zomerweer vrij vaak na zonsondergang gevaren. Qua meldingstijdstippen is de situatie in 2023 onveranderd: de overlast begint in de loop van de middag en duurt tot in de late uren van de avond/nacht.
 • Qua vaartuigen zijn het nog steeds de rubber boten met buitenboordmotor (“zodiaks”) die het merendeel van de meldingen uitmaken. De snelheden zijn in veel gevallen meer dan 20 km per uur. Deze vormen nog steeds een groot gevaar omdat die vrijwel zonder uitzondering bestuurd worden door minderjarigen en niet zelden door jongeren onder de 12 jaar. Bovendien ontbreekt vaak het overzicht naar voren omdat sommige zodiaks bestuurd door één persoon, zwaar naar achter kunnen overhellen.
 • De molenaars van Kinderdijk maken nog steeds melding van onverantwoord varen en beschadiging van oevers en eigendommen in het Natura 2000 gebied.
 • Jeugdigen worden regelmatig gespot met alcoholische dranken aan boord

 

3          Aanbevelingen en vooruitblik 2024

 1. Indien daar in andere vaargebieden behoefte aan is, zal SVVBA graag haar kennis delen met anderen en waar nodig samenwerkingsverbanden aangaan (bijv. werkgebied, bestuur omvang en bestuurskracht van stichting verbreden)
 2. SVVBA is nog steeds in afwachting van het publiceren van de vaarregels in het voorjaar op de publicatiemedia van de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam waarvan de aanvraag sinds juni 2022 in behandeling is.
 3. De SVVBA zal blijven aandringen om te komen tot een aanschaf van een vaarsnelheidsbord “U vaart xx km per uur”. Kosten ca 3300 Euro. De SVVBA zou dit kunnen gebruiken voor voorlichtings- en gedragsbeïnvloedingsacties en het verzamelen van statistisch nauwkeurige gegevens van vaarsnelheden. Handhavingsinstanties zouden dit bord kunnen gebruiken voor een manier om onopvallend snelheden te meten.
 4. Er liggen naar schatting nu meer dan 600 vaartuigen (!) op De Graafstroom, De Alblas en het Nieuwe Waterschap. Voor de meldingen zou een foto data base van al deze vaartuigen met hun adres een welkome aanvulling zijn voor de handhaving via de meldingen. Ook een punt voor het voorjaarsoverleg met de instanties.
 5. De SVVBA blijft pleiten voor een voortgaande actie van overheidswege om van alle afgemeerde of op de wal liggende zodiaks te eisen dat de eigenaren een registratienummer aanbrengen op deze vaartuigen. Hierdoor wordt het varen door minderjarigen beboetbaar.
 6. SVVBA begrijpt niet goed dat de handhavers zich zo herkenbaar maken door het op het binnenwater ongebruikelijke dragen van de zwemvesten. Waarom de wet niet volgen, die zegt dat zwemvesten binnen handbereik moeten zijn? Ook zou het beter zijn op sommige plaatsen stil te liggen en te wachten tot er een vaartuig met te hoge snelheid langs komt.
 7. Voor wat betreft de handhaving heeft het geen zin voor 14:00 uur aanwezig te zijn, maar wel dat de handhavers tot 23:00 aanwezig blijven.
 8. Naar aanleiding van een krantenartikel omtrent patrouilles in de Biesbosch heeft SVVBA aan het Waterschap gevraagd of het niet efficiënter en effectiever zal zijn om te patrouilleren met drones.
 9. SVVBA stelt voor om een snelheidsbeperking tot 6 km per uur (nu: 9 km/uur) in het Natura 2000 gebied (Vanaf Kinderdijk het hele Nieuwe Waterschap en het Overwaardkanaal van Kinderdijk tot aan de Zijdebrug) in te stellen.
 10. De gemeente Alblasserdam heeft geadviseerd dat de SVVBA contact opneemt met buurtpreventies om te zien wat er samen kan worden gedaan.
 11. Media 2022 is door het waterschap melding gemaakt van een nieuw te ontwikkelen handhavingsplan. De Stichting hoopt en verwacht dat begin 2024 dit nieuwe handhavingsplan wordt bekrachtigd door het bestuur van het Waterschap Rivierenland.

 

Deze aanbevelingen zullen worden meegenomen in het eerstkomende overleg met de overheidsinstanties.

 

 

 

 

Bijlage

Meldingen verzameld door Ad van der Rhee, niet doorgegeven aan WSRL

 

NZ =Noordzijde Oud-Alblas

K= Kortlandse brug  Alblasserdam

   

 

 

 

 

 

   

datum

tijd

Plaats

Type Vaartuig

Kleur

snelheid geschat

Bijzonderheden

27-feb

 

NZ11

Zodiak

 

30

 

5-apr

 

K

Maxima 620 retro

 

35

 

9-jun

 

K

Sloep

 

25

met surfboard met persoon erop

10-jun

19:59

K

boot

blauw-wit

30

Vaart supper van plank

10-jun

20:06

K

boot

wit

20

 

15-jun

 

NZ38

Motorboot

 

25

6-YD439

17-jun

 

NZ38

Zodiak

wit

20

jongens

17-jun

 

NZ38

Zodiak

wit

20

jongens

17-jun

 

NZ38

Zodiak

zwart

20

jongens

19-jun

 

K

Sloep

 

25

sleept leeg surfboard

22-jun

 

NZ11

Sloep

 

15

na zonsondergang

24-jun

 

NZ38

Zodiak

wit

20

jongens, zelfde als 17-6

24-jun

 

NZ38

Zodiak

wit

20

jongens, zelfde als 17-6

24-jun

 

NZ38

Zodiak

zwart

20

jongens, zelfde als 17-6

8-jul

 

NZ38

Boot

 

9

125 pk BB!!!! Vaart wel netjes

8-jul

 

NZ38

Sloep

zwart

15

 

15-jul

 

K

Caprice boot

 

25

sleept leeg surfboard

14-aug

 

K

sloep

 

30

waterskiet verderop

21-aug

 

K

meerdere vaartuigen

 

<20

 

28-aug

 

NZ38

Huurboot Krom

 

 

Passagier urineert buitenboord

11-sep

 

K

Alu boot

metaal

20

zwarte ladder opzij

15-sep

16:12

NZ11

Zodiak

grijs

20

2 jongens