Item toegevoegd aan winkelwagentje!!

Naar winkelwagentje

Inschrijven nieuwsbrief  
Kort nieuws

Voorjaarsoverleg met Waterschap, gemeenten Alblasserdam en Molenlanden


Verslag overleg Stichting Verantwoord Varen Binnenwater Alblas (SVVBA) met kernpartners

 

Plaats: De Beemd (Beemdweg West 9, 2969 CD Oud-Alblas)

Datum: Vrijdag 5 april 2024 10.00 uur

 

Aanwezig:

-medewerkers Waterschap Rivierenland (WSRL),

-leden van het bestuur SVVBA

-medewerker gemeente Alblasserdam

Afwezig: medewerker gemeente Molenlanden

 

 

  1. Opening/welkom

De voorzitter opent de vergadering en heet aanwezigen van harte welkom.                                                                  

 

  1. Mededelingen

Enkele mededelingen worden gedaan.

 

                       

  1. Financiële positie Stichting

Het bestuur van SVBBA gaat kort in op de financiële positie. Later in het overleg zal gevraagd worden naar de mogelijkheden bij de kernpartners om een bijdrage te leveren ten behoeve van het bestaan van de Stichting (overeind te houden).

 

 

  1. Communicatie vaarregels gemeentelijke website/pagina     

Er wordt gesproken over het publiceren van vaarregels. Er wordt een koppeling opgenomen op gemeentelijke website/pagina van de gemeente Alblasserdam naar de SVVBA, Voor Molenlanden later bekeken.

Het waterschap gaat samen kijken met de gemeente voor de inzet van social media. voor het varen.

 

  1. Inzet vanuit gemeente Alblasserdam recreatief gebruik binnenwateren

Vanuit de gemeente wordt uitgelegd wat de inzet is als het gaat om handhaving ten einde overlast tegen te gaan.

Bewoners die overlast ervaren worden in contact gebracht met SVVBA. De Stichting zoekt nog bestuursleden.

De SVVBA neemt contact op met de gemeente Molenlanden over de geplande handhavingsinzet voor 2024.

 

  1. Terugblik vaarseizoen 2023/verslag activiteiten SVVBA

Er worden complimenten gedeeld over de rapportage en verminderde overlast van onverantwoord varen. Ook vanuit de Stichting wordt aangegeven dat de overlast minder is dan voorheen.

Ook is er de mogelijkheid om spandoeken te lenen zoals dat nu ook gebeurt en ook aan De Giessen is aangeboden.

De SVVBA roept het waterschap om bekendheid te geven aan het verbaliseren gedurende het vaarseizoen. Het kan een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van overlast.

Er wordt gesproken en nagedacht over de rol van de lokale politiek om aandacht te vragen over (verantwoord) varen op of langs het water.

 

 

  1. Handhavingsplan Waterschap 2023

Vanuit het waterschap worden de resultaten toegelicht over de handhavingsweek in 2023.

In 2022 zijn er vooral waarschuwingen gegeven, en aan het begin van het seizoen Tijdens de week is er 10x gecontroleerd op De Alblas, er 1 procesverbaal is uitgeschreven en in 15 gevallen een waarschuwing is gegeven.

Ook zijn er brieven uitgedeeld over het registreren van vaartuigen (Zodiac) met grotere motoren.

In 2024 zal er vooral projectmatig gewerkt vanuit een drietal thema’s:

-Snelheid/trajectcontrole

-Nachtviscontrole.

-Havens/verhuurbedrijven.

 

  1. Afspraken/activiteiten vaarseizoen 2024 

Er wordt gesproken over het initiatief voor een clean up actie in september.

De gemeente Alblasserdam vindt dit een goed idee en een goed voorbeeld van eigenaarschap/burgerparticipatie. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheden voor een financiële bijdrage.

 

  1. Rondvraag/Wat verder ter tafel komt

-Het waterschap wordt gevraagd om een vandalismebestendige paal bij de Peilmolenweg te plaatsen voor de vaarregels.

 

  1. Afsluiting

De vergadering wordt afgesloten. Iedereen wordt bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en de bijdrage aan het constructieve overleg.